Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Het addendum Privacy maakt onverbrekelijk deel uit van de algemene voorwaarden van WEDDINGTV, en is van toepassing op alle transacties en bij alle rechtsverhoudingen tussen WEDDINGTV en klanten en/of businesspartners.

De algemene voorwaarden zijn online te lezen . Desgewenst worden de algemene voorwaarden kosteloos per post toegezonden.

1 – WEDDINGTV werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft.

2 – WEDDINGTV zorgt ervoor dat haar medewerkers op de hoogte zijn en blijven van haar AVG-compliant werkwijze. Bovendien heeft WEDDINGTV strikte geheimhouding voor de medewerkers die met persoonsgegevens werken.

3 – WEDDINGTV neemt de passende technische maatregelen en houdt deze up-to-date om persoonsgegevens adequaat te beveiligen.

4 – Elke klant kan via het Formulier Rechten van Betrokkene zijn rechten onder de AVG uitoefenen. WEDDINGTV streeft ernaar elk verzoek binnen vier weken af te handelen.

5 – Indien persoonsgegevens ondanks alle zorgvuldigheid van WEDDINGTV verloren gaan of door onbevoegden worden ingekeken (datalek), stelt WEDDINGTV de klanten en de WBP hiervan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de afgesproken termijn, op de hoogte.

6 – WEDDINGTV spant zich in om schade als gevolg van een datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.

7 – Een datalek ontslaat de klant niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met WEDDINGTV, tenzij de klant kan aantonen of aannemelijk kan maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid van WEDDINGTV.

8 – WEDDINGTV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn of WEDDINGTV op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.